Vi ste na stranici: Home › Biografija › Biografija profesora dr Nikole B. Milića

Stručna biografija

NmbioWeb2.doc  09.10.2012.

Časove HEMIJE OSNOVCIMA, SREDNJOŠKOLCIMA i STUDENTIMA drži profesor

Univerziteta (u penziji), doktor hemijskih nauka, autor dva udžbenika.                  


Tel.  011/ 719 13 79 ili 064/ 33 99 490, Beograd.STRUČNA BIOGRAFIJA prof. dr NIKOLE B. MILIĆA


A. BIOGRAFSKI PODACI


Prof. Milić je diplomirao 1960. na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu sa temom diplomskog rada "Ispitivanje apsorpcije beta zračenja u neorganskim oksidima i suspenzijama neorganskih hidroksida". Poslediplomske studije završio je 1967. na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu sa temom magistarskog rada "Ekstrakcija plutonijuma nitrometanom". Doktorsku disertaciju odbranio je 1971., takodje, na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu  sa temom  disertacije "Hidroliza torijuma u natrijum nitratnoj sredini".

 Prof. Milić je radio u Institutu za nuklearne nauke "Boris Kidrič", Vinča  u Odelenju za preradu isluženog nuklearnog goriva (1961. - 1976.) u zvanju asistent i naučni saradnik.

 Na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu  radio je od 1976. - 2000. kao nastavnik za predmet Viša neorganska hemija, prvo u zvanju docenta, zatim vanrednog i redovnog profesora. Pored predmeta Viša neorganska hemija predavao je i predemt Mehanizmi neorganskih reakcija (1980. - 1998.).

Na Hemijskom fakultetu u Beogradu predavao je od 1987. - 2000.   predmete Viša neorganska hemija (Neorganska hemija 3) (1988. -2000.) i Mehanizmi neorganskih reakcija (Neorganska hemija 4) (1991.-1998). Pored ta dva predmeta predavao je tri godine (1989. – 1992.) i  predmet Neorganska hemija za studente fizičke-hemije.


U proteklom periodu prof. Milić bio je na stručnom usavršavanju u više inostranih naučno-istraživačkih instituta i univerziteta:

a) U Institutu geohemije i analitičke V. I. Vernadskogo, Moskva (Sovjetski Savez), radio je šest meseci (1962.-1963.) u grupi profesora Zolotova (Y. A.  Zolotov) proučavajući uticaj prirode organskih rastvarača na ekstrakciju urana(VI) tiofentrifluracetonom. Dobijene rezultate publikovao je sa profesorom Zolotovim u časopisu Žur. neorg. him: N. Milić, O. M. Petruhin, J. A. Zolotov, "Ekstrakcija tenoiltriftoracetonata uranila", Žur. neorg. him., 1964, 9(11), 2664-2667.


 b) U Kraljevskom Institutu Tehnologije, Štokholm (Švedska) (Institute of the Inorganic Chemistry, The Royal Institute of Technology) u grupi profesora Silena (L. G. Sillén) proučavao je hidrolizu jona metala  (1969. -  1970. 18 meseci) . U toku 1974. godine ponovo je bio u istom Institutu, šest meseci, gde je nastavio rad u oblasti hidrolitičkih reakcija. Dobijene rezultate publikovao je u časopisu Acta Chem. Scand.: N. B. Milić, "Hydrolysis of the Thorium(IV) Ion in Lithium, Potassium and Magnesium Nitrate Medium",  Acta Chem. Scand. , 1971, 25(7), 2487-2498.


c) U Institutu za površinske i koloidne nauke Klarkson Univerziteta, Potsdam (SAD) (Institute of the Colloid and Surface Sciences, The Clarkson University) bio je šest meseci (1979.) na postdoktorskim studijama gde je u grupi profesora E. Matijevića proučavao koloidno stanje jonova metala. Dobijene rezultate publikovao je sa profesorom Matijevićem u časopisu J. Colloid Interface Sci.: N. B. Milić, E. Matijević, "Formation of Spherical Colloidal Thorium Basic Sulfate Particles", J. Colloid Interface Sci., 1982,  85(1), 306-315.


d) U Odelenju neorganske hemije Univerziteta u Leedsu, Leeds (Engleska) (School of Chemistry Univesity of Leeds, Leeds) bio je na studijskom boravku dva meseca  (1982.) gde je sa profesorom Ekitom (J. W. Akittom) proučavao hidrolizu aluminijum(III) jona metodom nuklearne magnetne rezonancije. U toku 1987. godine proveo je ponovo dva meseca u istoj grupi gde je nastavio ranije započeta proučavanja. Dobijene rezultate publikovao je sa profesorom Akittom u časopisu J. Chem. Soc.  Dalton Trans.: J. W. Akitt, N. B. Milić, "Aluminium-27 Nuclear Magnetic Resonance Studies of the Hydrolysis of Aluminium(III) Ion. Part 6. Hydrolysis with Sodium Acetate". J. Chem. Soc.  Dalton Trans. , 1984,  981-984.


e) U Hemijskom Centru Univerziteta u Lundu, Lund (Švedska) (The Inorganic Department of the Chemical Center, University of Lund) bio je dva meseca (1986.) gde sa profesorom Eldingom (L. I. Elding) proučavao uticaj hidrolize na reakcije supstitucije stopp-low metodom. U toku 1989. godine proveo je ponovo dva meseca na istom Univerzitetu gde je nastavio ranije započeta proučavanja. Zbog obaveza u nastavi na Univerzitetu u Kragujevcu i na Univerzitetu u Beogradu istraživanja nisu završeena i dobijeni rezultati nisu publikovani.


 B. OBLASTI ISTRAŽIVANJA I ZNAČAJ DOBIJENIH REZULTATA


Prof. Milić je radio u oblasti jonske izmene, tečno-tečne ekstrakcije i koordinacione hemije u rastvorima.

U oblasti jonske izmene proučavao je jonoizmenjivačke osobine cirkonijum-pirofosfata (rad 2.1) i mogućnosti njegove primene za odvajanje aktinidnih elemenata od fisionih proizvoda. Dobijeni rezultati su od značaja za nuklearnu tehnologiju. Na to ukazuje  činjenica da je deo tih rezultata naveden u knjizi:

 O. J. Wick (Editor), "Plutonium handbook - A Guide to the Technology", Vol. 1. Gordon and Breach Sci. Publ.,     New York, 1967, strana 458. 

U oblasti tečno-tečne ekstrakcije proučavao je ekstrakcione osobine tiofen-trifluoracetona, nitroparafina i nitrobenzola i mogućnosti njihovog korišćenja za odvajanje plutonijuma od urana i fisionih proizvoda. Rezultati tih istraživanja (radovi 2.2 - 2.5) predstavljaju naučni doprinos u oblasti ekstrakcionih procesa. Na to ukazuje  činjenica da je deo tih rezultata naveden  u nekoliko monografija poznatih naučnika u toj oblasti:

D. I Rjabčikov (Red.) "Sovremenie metodì analiza", Nauka, Moskva, 1965, strana 229.

I. Stari, "Ekstrakcija helatov" (Perevod s angl.), Mir, Moskva, 1966, strana 115.

 Y. A. Zolotov,"Ekstrakcija vnutrikompleksnih soedinenij", Nauka, Moskva, 1968, strana 103.

 J. M. Clevelend, "The Chemistry of Plutonium", Amer. Nucl. Soc. La Grande Park, IL, 1979, strane 145 - 146 i    strane 257 - 258.

 Najveći deo svog naučno-istraživačkog rada prof. Milić je posvetio oblasti koordinacione hemije u rastvorima, posebno oblasti hidrolize jonova metala. Imajući u vidu značaj hidrolize za više oblasti hemije i istovremeno njenu veliku složenost, reakcije hidrolize je proučavao sistematski u širokom opsegu koncentracija različitih metala i jonskih sredina. Na osnovu dobijenih rezultata ustanovio je Pravilo linearnih promena slobodne energije za oblast hidrolize koje omogućava kvantitativno razmatranje uticaja jonske sredine na tok i intenzitet hidrolitičkih reakcija. Rezultati tih istraživanja navedeni su u nekoliko knjiga:

 C. F. Baes and R. E. Mesmer, "The Hydrolysis of Cations", J. Wiley, New York, 1976, strane 163 - 164. Autori ove knjige ističu veliku tačnost tih rezultata i u tom smislu konstatuju: " In nitrate the generally much better fits obtained with Milić's data reflect their high precision..." strana 163.

 A. Nazarenko, B. P. Adamovič, E. M. Nevskaja, "Gidroliz ionov metallov v razbavlennih rastvorah", Atomizdat, Moskva, 1979, strana 10.

 

C. NAUČNI RADOVI


Rezultate svog naučno-istraživačkog rada  prof. Milić je objavio u obliku sledećih naučnih radova:


1. MAGISTARSKA TEZA I DOKTORSKA DISERTACIJA

1.1. Nikola B. Milić, "Ekstrakcija plutonijuma nitrometanom",  Magistarska teza, Prirodno-matematički fakultet,    Univerzitet u Beogradu, 1967.

1.2. Nikola B. Milić, "Hidroliza torijuma u nitratnoj sredini", Doktorska disertacija, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu, 1971.


 2. RADOVI ŠTAMPANI U NAUČNIM ČASOPISIMA


2.1. D. Cvjetićanin, N. Milić, "Separation of Plutonium from Fission Products on Zirconium Pyrophosphate", Bull.  Boris Kidrič Inst. Nucl. Sci., 1964, 15(2), 73-86.

 2.2. N. Milić, O. M. Petruhin, J. A. Zolotov, "Ekstrakcija tenoiltriftoracetonata uranila", Žur. neorg. him., 1964,  9(11), 2664-2667.

2.3. N. Milić, "Solvent Extraction of Some Actinides and Fission Products by Nitromethane",  Anal. Chim. Acta, 1968,  42(1), 160-162.

2.4. N. B. Milić, "Ekstrakcija plutonijuma nitrometanom", Bull. Soc. Chim. Beograd, 1968, 33(8), 483-493.

2.5. N. B. Milić, "Extraction of Nitric Acid by Nitromethane", Indian Jour. Chem., 1969,  7(3),  272-274.

2.6. N. B. Milić, "Hydrolysis of the Thorium(IV) Ion in Lithium, Potassium and Magnesium Nitrate Medium",  Acta Chem. Scand. , 1971, 25(7), 2487-2498.

2.7. N. B. Milić, "Effect of the Ionic Medium on the Hydrolysis of Metal Ions. Empirical Relationship", J. Chem. Soc. Dalton Trans., 1973,  (2), 229-232.

2.8. N. Milić, "Sastav efluenata nastalih regeneracijom katjonskih jonoizmenjivača u termoelektranama Obrenovac, Kostolac i Kolubara", Elektroprivreda, 1973, 9/10, 398-403.

2.9. N. B. Milić, "Mogućnosti smanjenja troškova regeneracije katjonskih jonoizmenjivača u termoelektranama", Elektroprivreda, 1973, 11/12, 472-475.

2.10. N. B. Milić, G. E. Kass, "Hydrolysis of the Uranyl Ion in a Potassium Chloride Medium", Bull. Soc. Chim. Beograd, 1979,  44(4), 275-279.

2.11. N. B. Milić, Ž. D. Bugarčić, M. V. Vasić, "Hydrolysis of the Nickel(II) Ion in Potassium Chloride Medium", Bull. Soc. Chim. Beograd, 1980,  45(9), 349-357.

2.12. N. B. Milić, "Linear Free Energy Relationship and Hydrolysis of Metal Ions. Effect of the Ionic Medium", J. Chem. Soc. Dalton Trans., 1981,  (7), 1445-1449.

2.13. N. B. Milić, E. Matijević, "Formation of Spherical Colloidal Thorium Basic Sulfate Particles", J. Colloid Interface Sci., 1982,  85(1), 306-315.

2.14. N. B. Milić, T. M. Šuranji, "Hydrolysis of the Uranyl Ion in Sodium Nitrate Medium", Z. anorg. allg. Chem., 1982,  489(6), 197-203.

2.15. T. M. Šuranji, N. B. Milić, "Hydrolysis of the Thorium(IV) Ion in Lithium and Potassium Chloride Media", Bull. Soc. Chim. Beograd, 1981,  46(11) 657-661.

2.16. N. B. Milić, T. M. Šuranji, "Hydrolysis of the Thorium(IV) Ion in Sodium Nitrate Medium", Canad. J. Chem., 1982,  60(11), 1298-1303.

2.17. T. M. Šuranji, N. B. Milić, "Hydrolysis of the Thorium(IV) Ion in Magnesium, Calcium, Strontium and Barium Chloride Media", 1982, Croat. Chem. Acta 55(3), 295-304.

2.18. N. B. Milić, P. Djurdjević, "Hydrolysis of the Iron(II) Ion in Sodium Chloride Medium", Bull. Soc. Chim. Beograd, 1984,  49(2), 39-43.

2.19. N. B. Milić, Ž. D. Bugarčić, "Hydrolysis of the Palladium(II) Ion in Sodium Chloride Medium", Transition Met. Chem. , 1984,  9(1), 236-239.

2.20. J. W. Akitt, N. B. Milić, "Aluminium-27 Nuclear Magnetic Resonance Studies of the Hydrolysis of Aluminium(III) Ion. Part 6. Hydrolysis with Sodium Acetate". J. Chem. Soc.  Dalton Trans. , 1984,  981-984.

 2.21. N. B. Milić, P. Djurdjević, "Hydrolysis of the Copper(II) Ion in Sodium Chloride Medium", Bull. Soc. Chim. Beograd, 1984,  49(8), 459-467.

 2.22. N. B. Milić, "A New Meanining of the Terms " Acid and Base Hydrolysis"", J. Chem. Educ. , 1984, 61(12) 1066.

 2.23. N. B. Milić, P. T. Djurdjević, "Hydrolysis of the Iron(III) Ion in Sodium Chloride Medium", J. Serbian Chem. Soc., 1985,  50(7), 363-368.

 2.24. N. B. Milić, P. T. Djurdjević, S. R. Niketić, "Effect of Acetate and EDTA Ligands on Hydrolysis of the Iron(III) Ion in Sodium Chloride Medium", Z. anorg. allg. Chem., 1989,  571, 174-180.

 2.25. N. B. Milić, Ž. D. Bugarčić, "Hydrolysis of the Aluminium(III) Ion in Sodium Perchlorate Medium", J. Serb. Chem. Soc., 1990,  55, 723-729.

 2.26. N. B. Milić, Ž. D. Bugarčić, P. T. Djurdjević, "Hydrolysis of the Aluminium(III) Ion in Sodium Nitrate Medium", Canad. J. Chem., 1991,  69, 28-32.

 2.27. N. B. Milić, Ž. D. Bugarčić, S. R. Niketić, "Hydrolysis of the Aluminium(III) Ion in Sodium Chloride Medium", Gazz. Chim. Ital., 1991, 121, 45-48.

2.28. N. B. Milić, R. M. Jelić, "Hydrolysis of the Zinc(II) Ion in Sodium Nitrate, Chloride and Perchlorate Medium. The Effect of the Medium Anion, J. Chem. Soc. Dalton Trans., 1995,  3597.

2.29. N. B. Milić, Z. M. Djurišić, "A Computer Progam GEZ for Determination of the Equivalence Point of the Acid-Base Titration and E0 of the Glass Elelctrode",  Anal. Chim. Acta, 1996, 331, 23-32.

2.30. N. B. Milić, "Advantage of the Medium Factor in Relation to the Ionic Strength' J. Chem. Soc. Dalton Trans., 2001, 658-663.


D. PREDAVANJA ODRŽANA U INOSTRANIM INSTITUCIJAMA


Prof. Milić je je održao nekoliko predavanja  u inostranim naučno-istraživačkim institutima i univerzitetima u okviru kojih izlagao rezltate svog naučno-israživačkog rada:

1. N. B. Milić, Mechanisms of the Hydrolytic Reactions of the Metal Ion", July 25, 1979, Department of Analytical Chemistry, State University, Riverside, California (SAD).

5.2. N. B. Milić, "Effect of Ionic Medium on Metal Ion Hydrolysis", July 31, 1979, Department of Analytical Chemistry, State University, Genswille, Florida (SAD).

5.3. N. B. Milić, "Effect of the Ionic Medium on the Hydrolysis of the Metal Ions and Limitation of the Principle of Constant Ionic Strength, December 13, 1979. Institute of Colloid and Surface Sciences, Clarkson University, Potsdam, New York (SAD).

5.4. N. B. Milić, "Effect of the Ionic Medium on Hydrolysis of the Metal Ions", June 4, 1986, Department of Inorganic Chemistry, University of Lund, Lund (Sweden).

5.5. N. B. Milić, "The Influence Effect of the Ionic Medium on the Hydrolysis of the Metal Ions and Limitation of the Principle Constant Ionic Strength", June 13, 1985, Inorganic Departement, The Royal Institute of Technology, Stockholm (Sweden).

5.6. N. B. Milić, "Hydrolysis of the Metal Ions", June 12, 1986, Departemnt of Inorganic Chemistry, H. C. Orsted Institute, University of Copenhagen (Denmark).

5.7. N. B. Milić, "Hydrolysis of the Metal Ions. The Medium Effect", November 27, 1989, Institute of Inorganic Chemistry, Technical Univerersity, Wien (Austria).


E. UDŽBENICI


 6.1. Nikola B. Milić, Neorganska kompleksna i klasterna jedinjenja, PMF, Kragujevac, 1998.

 6.2. Nikola B. Milić, Sofija P. Sovilj, Kinetičko-termodinamički prinicipi i mehanizam hemijskih reakcija, NIK, Beograd, 2000.


F. STRUČNI RADOVI


7.1. Dj. Bek-Uzarov, Z. Djukić, G. Jelisavčić, A. Matijašić, N. B. Milić, B. Radak, M. Vidmar, "Osnovni pojmovi iz radioaktivnosti", IBK, Beograd, 1966. (knjiga).

7.2. N. Milić, P. Janićijević, R. Deletić, B. Živanović, D. Cvjetićanin, I. Stamenković, "Keramičko nuklearno gorivo na bazi PuO2 -UO2 ", Report IBK-395.

7.3. D. Cvjetićanin, N. Milić, N. Cvjetićanin, S. Malčić, "Production of PuO2 -UO2 Powders", Report IBK-636, 1968.

7.4. E. Hogfeldt (Ed.) "Stability Constants of Metal-ion Complexes, Part A. Inorganic Ligands" IUPAC Chemical Data Series, No. 21. Pergamon Press, Oxford, 1982. (Učestvovao u pripremi, priložena kopija uvodne strane).


G. PODIZANJE NAUČNO-NASTAVNOG KADRA


Prof. Milić je aktivno radio na podizanju mladjeg naučno-nastavnog kadra. U tom smilslu rukovodio je izradom tri magistarske teze i tri doktorske disertacije.

MT 1. Ghasan Ell Kass, "Hidroliza torijuma(IV) u natrijum hloridnoj sredini i urana(VI) u kalijum hloridnoj sredini". Magistrarska teza. Odbranjena na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, 1977. godine. Deo rezultata ove teze publikovan je u časopisu Glasnik hem. društva Beograd, 1979.

MT 2.  Živadin D. Bugarčić, "Hidroliza paladijum(II) jona u hloridnoj i torijum(IV) jona u perhloratnoj sredini". Magistraska teza. Odbranjena na Prirodno-matematičkom falutetu u Kragujevcu, 1984. godine. Deo rezultata ove teze publikovan je u časopisu Transition Metal Chem. 1984.

MT 3. Ratomir M. Jelić, "Hidroliza cink(II) jona", Magistraska teza. Odbranjena na Prirodno-matematičkom falutetu u Kragujevcu, 1993. godine. Deo rezultata ove teze publikovan je u časopisu J. Chem. Soc. Dalton Transactions, 1995.

DD 1. Terezija M. Šuranji, "Uticaj jonske sredine na hidrolizu torijuma". Doktorska disertacija. Odbranjena na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, 1980. godine. Deo rezultata ove disertacije publikovan je u obliku četiri naučna rada u sledećim časopisima: Z. anorg. allg. Chem. 1982., Glasnik hem. društva Beograd 1981, Canadian J. Chem. 1982, Croat. Chem. Acta 1982.

 DD 2. Predrag T. Djurdjević, "Uticaj organskih supstanci na hidrolizu prelaznih metala". Doktorska disertacija. Odbranjena na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu 1985. godine. Deo rezultata ove disertacije publikovan je u obliku četiri naučna rada u sledećim časopisima: Glasnik hem. društva Beograd 1984, Glasnik hem. društva Beograd 1984, Acta Chem. Scand. 1984, Indian J. Chem. 1985.

 DD 3. Živadin D. Bugarčić, "Kinetika i mehanizam supstitucionih reakcija tetraakva kompleksa paladijum(II) i platine(II)". Doktorska disertacija. Odbranjena na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu, 1989. godine. Deo rezultata ove disertacije publikovan je u obliku četiri  naučna rada u sledećim časopisima: Inorg. Chim. Acta 1990, J. Serb. Chem. Soc. 1990, Canad. J. Chem. 1992.  i Inorg. Chem. 1992.